Közbeszerzési dokumentumok – Kulturális kiadvány megjelentetése

Magyarország-Budapest: Kiadói szolgáltatások

2018/S 028-061020

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

 • I.1)Név és címek
  Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
  AK24635
  Alkotmány utca 12. III/21.
  Budapest
  1054
  Magyarország
  Kapcsolattartó személy: Petróné Varga Edit
  Telefon: +36 88328158
  E-mail: iroda@kmtg.hu
  Fax: +36 88328158
  NUTS-kód: HU110Internetcím(ek):Az ajánlatkérő általános címe: http://kmtg.hu/A felhasználói oldal címe: http://kmtg.hu/
 • I.2)Közös közbeszerzés
 • I.3)Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kmtg.hu
  További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
  Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
  Ádám Iván u. 23. I/104.
  Veszprém
  8200
  Magyarország
  Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Klaudia
  Telefon: +36 88328158
  E-mail: kozbeszerzes@drhk.hu
  Fax: +36 88328158
  NUTS-kód: HU213Internetcím(ek):Az ajánlatkérő általános címe: http://kmtg.hu/
  Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
  Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája
  Ádám Iván u. 23. 1/104.
  Veszprém
  8200
  Magyarország
  Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Klaudia
  Telefon: +36 88328158
  E-mail: kozbeszerzes@drhk.hu
  Fax: +36 88328158
  NUTS-kód: HU213Internetcím(ek):Az ajánlatkérő általános címe: http://kmtg.hu/
 • I.4)Az ajánlatkérő típusa
  Közjogi intézmény
 • I.5)Fő tevékenység
  Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

 • II.1)A beszerzés mennyisége
 • II.1.1)Elnevezés:

  „Kulturális kiadvány megjelentetése”

 • II.1.2)Fő CPV-kód
  79970000
 • II.1.3)A szerződés típusa
  Szolgáltatásmegrendelés
 • II.1.4)Rövid meghatározás:

  Kulturális kiadvány megjelentetése.

 • II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
 • II.1.6)Részekre vonatkozó információk
  A beszerzés részekből áll: nem
 • II.2)Meghatározás
 • II.2.1)Elnevezés:
 • II.2.2)További CPV-kód(ok)
  79970000
 • II.2.3)A teljesítés helye
  NUTS-kód: HU1
  NUTS-kód: HU2
  NUTS-kód: HU3
  A teljesítés fő helyszíne:

  Magyarország közigazgatási területe.

 • II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

  A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés kulturális kiadvány megjelentetésére.

  Mennyiségi adatok: 40 alkalommal való megjelenés, példányszám: 230 000 példány/1 alkalom, – a kiadással érintett megyékben egyenlően elosztva.

  Megjelenés gyakorisága: minden héten 1 alkalom.

  A nyertes ajánlattevő feladata az általa kiadott, papír alapú, nem „foglalkoztató” jellegű, illetve főprofil szerint nem háztartási feladatokkal kapcsolatos (pl. rejtvényújság, recept-, barkácsmagazin), illetve nem bulvár orientált (ezek az előírások azt jelentik, hogy a sajtóterméknek mellékletet hordozó médiumnak tartalmában kapcsolódnia kell az emberek mindennapjaihoz; a szerzői tartalmaknak túlsúlyban kell lenniük a bulvár hírekkel szemben; a cikkeknek minél tágabb, a hétköznapi élet sok területét lefedő információt kell tartalmazniuk.) napi-, vagy hetilap – a továbbiakban: sajtótermék – mellékleteként az ajánlatkérő által megszerkesztett, irodalmi művekből és képzőművészeti alkotásokból álló kiadványnak, mint a sajtótermék irodalmi-kulturális mellékletének – a továbbiakban: kiadvány – kiadása, és annak a sajtótermékkel együtt való terjesztése.

  Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell olyan sajtótermékkel/sajtótermékekkel, amely/ek Magyarországon legalább 9 megyében megjelenik/megjelennek, ennek érdekében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 21a. pont szerinti kiadói jogosultságokkal rendelkeznie kell. Amennyiben a nyertes ajánlattevő több, mint 9 magyarországi megyében rendelkezik kiadói jogosultságokkal, lehetősége van az előírt példányszámot (230 000 példány/1 alkalom) 9 megyénél több megyében is – a kiadással érintett megyékben egyenlően elosztva – megjelentetni, a szerződéskötésnek csak az a feltétele, hogy a megadott példányszám legalább 9 magyarországi megyében megjelenjen, hogy az ajánlatkérő az eljárás tárgyával kapcsolatos célját – azaz a melléklet terjesztésével a kortárs magyar irodalmat és kultúrát népszerűsítse – a lehető legjobban érje el, hogy a kiadvány minél több megyébe és minél több olvasóhoz eljusson.

  A sajtóterméknek/sajtótermékeknek a szerződéskötéskor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41.§ (4) bekezdés h) pontja és 46. § szerint nyomtatott sajtótermékek nyilvántartásában szerepelnie/szerepelniük kell.

  A kiadvány a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. § 6. pontja szerinti sajtóterméknek minősül.

  A nyertes ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell a lap kiadói/alapítói jogaival, melyeket jelen eljárás tárgya nem érinti, azonban az ajánlatkérő a kiadvány/melléklet tekintetében nem ruházza át a sajtótermék nevének, tartalmának meghatározására és a kiadvány megszerkesztésére vonatkozó alapítói jogait a nyertes ajánlattevőre.

  Egyebekben a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmaz rendelkezéseket.

 • II.2.5)Értékelési szempontok
  Az alábbiakban megadott szempontok
  Ár
 • II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
 • II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
  Az időtartam hónapban: 10
  A szerződés meghosszabbítható: nem
 • II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok: nem
 • II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
  Opciók: nem
 • II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
 • II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
  A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
 • II.2.14)További információk

  II.2.7.: A szerződés a megkötésének napján lép hatályba és határozott időtartamra jön létre, a szerződés időbeli hatálya a megkötésétől számított 10. hónapos időtartam utolsó napjáig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

 • III.1)Részvételi feltételek
 • III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
  A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

  Kizáró okok és igazolási mód:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD) is be kell nyújtania.

  Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlatában, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint – az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján – a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

  A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; a nemleges nyilatkozatot is kell az ajánlathoz csatolni.

  A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1-16. §-okra.

  A Kbt. 64. §-a szerint ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.

 • III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
 • III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban az ajánlat benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel jelen pontban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnek.

  Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a Kr. 2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ESPD IV. részének α pontjának kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.

  Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani: Az ajánlattevő e körben az előírt alkalmassági minimumkövetelményt a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21. § (3a) bekezdése a) pontja, 22. § (1)-(2), (5) bekezdése, szerint köteles igazolni. Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy egy, vagy több sajtótermék tekintetében igazolja a referenciát az ajánlattevő, illetve, az előírt mennyiségű sajtótermék(ek) kiadására vonatkozó referenciát több szerződés alapján igazolja az ajánlattevő.

  Az adott referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban olyan adatokat kell feltüntetni, melyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani az alkalmassági feltételnek való megfelelést, a szolgáltatás tárgyát (sajtótermék kiadása), sajtótermék megnevezését és megjelenésének gyakoriságát, sajtótermék egy alkalommal való megjelenésével érintett példányszámát (db), sajtótermék megjelenésének/terjesztésének földrajzi területét (magyarországi megyék darabszáma), szerződéskötő másik fél nevét, és címét, a kapcsolattartó személy nevét, telefon és/vagy email címét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, illetve, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap) is fel kell tüntetni úgy, hogy a kezdő időpontnak az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belüli időpontra, a befejező időpontjának pedig az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belüli időpontra kell esnie.

  Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatot is be kell nyújtania.

  A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a bevonás tényét, mértékét és módját, azaz a szervezet által a teljesítés során vállalt feladatokat tartalmaznia kell.

  Közös ajánlattétel esetén a fenti alkalmassági feltételnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

  Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

  Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik a Kr. 21. § (3) bekezdése a) pontja szerint igazolt, az ajánlattevő által szerződésszerűen teljesített, legalább mindösszesen 170 000 példány/1 alkalom mennyiségben, legalább 5 magyarországi megyében megjelenő, olyan napi vagy hetilap sajtótermék kiadására vonatkozó referenciával/referenciákkal amelyben jelent meg legalább 2 alkalommal irodalmi művek és/vagy képzőművészeti alkotások.

  Ajánlatkérő irodalmi művek alatt az alábbiakat érti: olyan alkotások, amelyek művészeti értékkel bírnak, előadásmódjuk, stílusuk, formájuk, üzenetük vagy szerzőjük miatt (többek között novella, regény, tárca, esszé, kritika, költemény, színdarab). Ajánlatkérő képzőművészeti alkotások alatt az alábbiakat érti: olyan képzőművészeti termékek, melyek művészeti tartalma és üzenete, valamint értéke feltétele annak, hogy a nagyközönség számára ismert legyen (többek között festmény, grafikai alkotás, fénykép, képregény, karikatúra).

 • III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
 • III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
 • III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
 • III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

  1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér), illetve a szerződésszegés eseteit és következményeit a szerződéstervezet tartalmazza.

  2. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla(k) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:

  A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény-135. § (1), (5), (6).

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény-6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §.

  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

  3. Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme is a magyar forint (HUF).

 • III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

 • IV.1)Meghatározás
 • IV.1.1)Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
 • IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
 • IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
 • IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
 • IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
  A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
 • IV.2)Adminisztratív információk
 • IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
 • IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
  Dátum: 14/03/2018
  Helyi idő: 11:00
 • IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
 • IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
  Magyar
 • IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
  Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
 • IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
  Dátum: 14/03/2018
  Helyi idő: 11:00
  Hely:

  8200 Veszprém, Ádám Iván u. 23. 1/104.

  Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

  Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése szerint jár el.

  Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 • VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
  A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
 • VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  A fizetés elektronikus úton történik
 • VI.3)További információk:

  AT=ajánlattevő; AK=ajánlatkérő; A:ajánlat.

  II.1.6: Az eljárás tárgyának jellege fogalmilag kizárja a szolgáltatás részekre történő megbontását, illetve, mivel egymással időrendben és műszakilag szorosan összefüggő feladatokat érint az eljárás tárgyát képező szolgáltatás, azok részekre bontása veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését. Továbbá, az AK-re a részekre bontás-beleérve a feladatok területi részekre bontását is-gazdaságossági, költséghatékonysági és a közbeszerzési eljárás eredményessége tekintetében is hátrányos lehet, valamint a nyertes AT-nek a munkák lefolytatásának megszervezése, a személyi és tárgyi feltételek biztosításának könnyítése miatt indokolt az egy részre történő Atétel előírása.

  II.2.5: Az AK a Kbt. 76. § (2) bek. a) szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, a Kbt. 76. § (5) bek. szerint: az AK igényeinek a közb. dok-kban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő sajtótermék, kiadvány és kiadói szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb A kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az AK kellő részletességgel meghatározta a műszaki leírásban a minimumfeltételeket és a minőségi követelményeket mind a sajtótermék, mind pedig a mellékletét képező kiadvány tekintetében, további értékelési részszempont, további minőségi jellemzők-tekintettel a hasonló tárgyú, korábban más AK-k által lefolytatott közbeszerzési eljárások szerint kialakult gyakorlatra is-nem szolgálják a kiválasztást.

  Szerz.kötési felt: a kiadványnak Magyarországon, és legalább 9 megyében kell a sajtótermékkel együtt terjesztésre kerülni, azaz olyan sajtótermék(ek) tekintetében kell az AT-nek a 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 21a. pont szerinti kiadói jogosultságokkal rendelkeznie, mely/melyek Magyarországon legalább 9 megyében megjelenik/megjelennek.

  1. Az A-t 1 papír alapú és 1 elektronikus formában kell benyújtani, a Kbt. 68. § (2) szerint. Az AT-nek nyilatkoznia kell a 66. § (2) bek. szerint. Az A-ban a Kbt. 44. § szerinti nyilatkozat is tehető. Az A-nak felolvasólapot kell tartalmaznia a 68. § (4)bekezdése szerinti adatokkal.

  2. Az A-nak tartalmaznia kell az AT-és bevonásuk esetén az A-ban nyilatkozatot tevő alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet-alábbi iratait: az A-t aláíró és/vagy az A-ban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási cmpld-t, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási cmpld., vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példányát.

  3. A IV.2.6. pont szerinti időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján-figyelemmel a 320/2015. (X.30.) Kr.szerint folyamatba épített ellenőrzésre-az Atételi hi. lejártát követő 60 nap.

  4. A Kbt. 35. § (8) és (9) bek. alapján nem köti a közb. elj. történő részvételt gazd.szerv. alapításához, jelen eljárás eredményeként megkötendő szerz.telj. érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT-(k)től gazd. társaság/projekts. alapítását.

  5. Hiánypótlás: Kbt. 71. §

  6. AK jelen felhívás III.1.3. pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

  7. A-i biztosíték nincs.

  8. Az AK nem alkalmazza jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

  9. FAKSZ: Dr. Horváth Klaudia (469.) adatok:I.3.

  10. A közb. dok.-kat A-ként legalább 1 AT-nek, vagy az A-ban megnevezett alváll.-nak le kell tölteni és az AK felé írásban jelezni kell, ami az eljárásban való részvétel feltétele. A közb. dok.-k másra nem ruházhatók át és nem tehetőek közzé.

  11. Szerz.kötés:Kbt. 131. § (4) bek.

  12. Egyebekben irányadó: Kbt. és vh rendeletei

 • VI.4)Jogorvoslati eljárás
 • VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
  Közbeszerzési Döntőbizottság
  Riadó u. 5.
  Budapest
  1026
  Magyarország
  Telefon: +36 18828592
  E-mail: dontobizottsag@kt.hu
  Fax: +36 18828593
 • VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
 • VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
  A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

  Kbt. 148. §-a szerint.

 • VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
  Közbeszerzési Döntőbizottság
  Riadó u. 5.
  Budapest
  1026
  Magyarország
  Telefon: +36 18828592
  E-mail: dontobizottsag@kt.hu
  Fax: +36 18828593
 • VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
  07/02/2018

 

Letölthető innen:

AD-VÉGLEGES-Kultúrális művek kiadványa-20180207

TED-AF-2018-OJS028-061020-hu-ts