Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Név: Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/postacím: 1054 Budapest, Szemere utca 21. félemelet 1.

Telefonszám: +36-1-613 8750

E-mail: iroda@kmtg.hu

Honlap: www.kmtg.hu

A cég alapító okirata: LETÖLTÉS

Szervezeti felépítés a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: LETÖLTÉS

A szervezeti vezetők és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége: LETÖLTÉS

A szervezet felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1200
E-mail: info@emmi.gov.hu
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Ügyfélszolgálati iroda: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefonszám: +36 1 795 4755

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postafiók cím: 1363 Pf. 17
Telefonszám: +36 1 354 4800
E-mail: i ft.cegbirosag@birosag.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

  • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  • a számvitelről szó1ó 2000. évi C. törvény,
  • a Munka törvénykönyvéről szó1ó 2012. évi I. törvény,
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
  • az állami vagyonró1 szóló 2007. évi CVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet,
  • a rábízott vagyon vonatkozásában a 4/2013. (I. 11.) Korm.rendeletet (a továbbiakban: Áhsz.).

A szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege elérhetőek ezekről a linkekről:

Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: LETÖLTÉS

A szervezet által közzétett hirdetmények, közlemények, kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: https://kmtg.hu/palyazatok/

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: LETÖLTÉS

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve: LETÖLTÉS

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: LETÖLTÉS

III. Gazdálkodási adatok

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: LETÖLTÉS

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): LETÖLTÉS