Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Név: Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/postacím: 1054 Budapest, Szemere utca 21. félemelet 1.

Telefonszám: +36-1-613 8750

E-mail: iroda@kmtg.hu

Honlap: www.kmtg.hu

A cég alapító okirata: LETÖLTÉS

Szervezeti felépítés a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: LETÖLTÉS

A szervezeti vezetők és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége: LETÖLTÉS

A szervezet felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postafiók cím: 1363 Pf. 17
Telefonszám: +36 1 354 4800
E-mail: i ft.cegbirosag@birosag.hu

Közzétételi adatok Infotv szerinti bontás: LETÖLTÉS

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok
2022 LETÖLTÉS

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

  • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  • a számvitelről szó1ó 2000. évi C. törvény,
  • a Munka törvénykönyvéről szó1ó 2012. évi I. törvény,
  • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
  • az állami vagyonró1 szóló 2007. évi CVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet,
  • a rábízott vagyon vonatkozásában a 4/2013. (I. 11.) Korm.rendeletet (a továbbiakban: Áhsz.).

A szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege elérhetőek ezekről a linkekről:

Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: LETÖLTÉS

A szervezet által közzétett hirdetmények, közlemények, kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: https://kmtg.hu/palyazatok/

Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: LETÖLTÉS

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve: LETÖLTÉS

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: LETÖLTÉS

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: LETÖLTÉS

III. Gazdálkodási adatok

2022 Éves beszámoló: LETÖLTÉS

A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: LETÖLTÉS

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog  átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa): LETÖLTÉS

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): LETÖLTÉS