Smid Róbert

Smid Róbert

Az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium angol-magyar két tanítási nyelvű osztályában érettségizett 2006-ban, alapszakos diplomáját 2009-ben szerezte az ELTE BTK magyar szakán kiváló minősítéssel, mesterszakos diplomáját pedig ugyanott irodalom- és kultúratudomány szakon 2011-ben kitüntetés minősítéssel; ugyanebben az évben az OTDK irodalomelméleti szekciójában első helyezést ért el. 2014-ben abszolvált az általános irodalom- és kultúratudomány doktori programon, azóta az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.

Már a hivatalos alkalmazását megelőzően is bekapcsolódott a kutatásba és az oktatásba: 2011-ben részt vett a Történés, médium, nyilvánosság projektben, 2012-től dolgozik a Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok, technikák kutatásban, 2011 és 2013 között pedig az Önálló lépések a tudomány területén pályázatnak köszönhetően a kar nemzetközi folyóiratát szerkesztette. E projektek keretein belül elsősorban a médiafilozófia, a médiaelmélet, a technikafilozófia és a mediális kultúraelmélet tárgykörében végzett nemzetközi kutatásokat, melyek eredményeit hazai és külföldi konferenciákon és folyóiratokban tette közzé. A művelődéstudomány szakirány mediális kultúratudományi súlypontú szemináriumait és előadásait tartja, ezeken olyan kurrens témákra koncentrál, mint amilyen az ökokritika médiatudományi aspektusai, az ember öntechnicizálásának rétegei, a szimuláció koncepciói, a hardver politikai diskurzusai, stb.. Évek óta sikerrel fut a bevezetés a médiaelméletbe kurzusa, amely mindig változó hangsúlyokkal (pl. a materialitás fogalma, a médiatörténet-írás kérdése) igyekszik kontextualizálni a médiatudomány jelenlegi és közelmúltbeli folyamatait. E kurzus tapasztalataira építve jelenleg egy médiaelméleti tankönyvön dolgozik, amely a kurrens irányzatok megértéséhez nyújt segítséget.

Mivel fontosnak tartja, hogy itthon is mihamarabb megjelenjenek a legújabb nemzetközi kutatási eredmények, részt vett külföldi vendégelőadók (pl. Christian Benne, Hans Ulrich Gumbrecht, Eva Horn, Nico Pethes stb.) kurzusainak megszervezésében és workshopjaik tető alá hozásában, bedolgozott szerkesztőként és fordítóként több, a felsőoktatásban manapság használatos tematikus folyóiratszám és blokk létrejöttében. Ezzel párhuzamosan külföldön is népszerűsítette a jelenleg folyó magyarországi kutatásokat, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a XX. századi magyar tudósok médiaelméletben is hasznosítható munkáira felhívja a figyelmet. Vezetetett szemináriumot Marbachban és Bregenzben, valamint tartott blokkszemináriumot Berlinben. Jó szakmai viszonyt ápol a német médiatudományi színtér vezető alakjaival.

Disszertációját a pszichoanalízis médiumarcheológiájából írta; az értekezés egyszerre szól a pszichoanalízis médiaelméletéről – úgy mint elvégzett mediális diskurzusanalíziséről a mediális a priorik feltárása révén (pl. kriptográfia, kibernetika, stb.), illetve médiumarcheológiájáról a technológiai arkhék azonosításával egy-egy technologika implementálása során (pl. Lacan ajtói, a négy diskurzus, a mitikus diskurzus mint sajátos időalakzatok és -műveletek asszamblázsa, stb.) – és a pszichoanalízisről mint médiaelméletről, vagyis arról, hogy a pszichoanalízis mediális praxisa mit tud nyújtani a médiaelméletnek (pl. ténylegesen időkritikaként viselkedik Lacannál a + és – láncok, az 1-2-3 gráf és a görög betűk mátrixának modellátírásaikor, a logikai idő koncepciója szimulációelméleti belátásokat nyújt, a vágygráf pedig lehet kapcsolási rajz in operandi).

Első posztdoktori projektje Bernhard Siegert azon megállapítása mentén orientálódik, hogy a digitális és az analóg nem a technológiai médiumok függvényei, hanem a technológiai médiumok a digitális és az analóg technikák egymást mindig feltételező, de nem mindig egyenlő mértékű jelenlétének epizódjai. Ebből kifolyólag azon jelenkori mediális technikák genealógiáját kutatja, amelyek vagy a testtechnikák szubjektumképző aspektusát világítják meg, vagy pedig teljes ahumanitásuk miatt ellentmondanak a kultúratechnika antrhopotechnikaként történő szituálásának (pl. swarming, cloud, hive mind, stb.).

2017 óta a KMTG Előretolt Helyőrség Íróakadémia Kritikaműhelyének mentora.